Kategorija: Jutarnji stih

Sve objave


Dragocjeni Spasitelj

“Bijah gô, i obukoste me; bijah bolestan, i pohodiste me; bijah u tamnici, i dođoste k meni.” (Matej…

Pročitaj više

Nebeski Trs

“On siječe svaku mladicu na meni koja ne rađa roda, a pročišćava svaku koja rađa rod, da rodi više r…

Pročitaj više

Dijete iz Betlehema

“A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladat…

Pročitaj više

Najveći Misionar

“Tu je Pavao noću imao viđenje. Neki Makedonac stade preda nj i ovako ga zamoli: ‘Prijeđi u Makedoni…

Pročitaj više

Silniji od najsilnijih

“Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.” (Izaija 9,6) Božja mudrost,…

Pročitaj više

Zapovjednik nad deset tisuća

“I, gle, neka žena što je dvanaest godina bolovala od krvarenja, primače mu se straga i dotače se sk…

Pročitaj više

Savršeni Uzor

“Ta na to ste i pozvani, jer je i trpio za vas i ostavio vam primjer da idete njegovim stopama.” (1.…

Pročitaj više

Božanska Glava

“Dakle: prepoznat ćete ih po njihovim rodovima.” (Matej 7,20) Posao za ovo vrijeme treba privući…

Pročitaj više

Svetac Izraelov

“Imat će obzira — govorio je — prema mome sinu.” (Matej 21,37) Pun očinske strpljivosti, Bog je p…

Pročitaj više

Središte sve dobrote

“Ti si tako dobar i dobrostiv: nauči me pravilima svojim.” (Psalam 119,68) U Kristovoj dobroti po…

Pročitaj više